Beiratkozás a 2019/2020. tanév első évfolyamára

Tisztelt Szülők!

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola leendő első évfolyamos tanulói számára a beiratkozás időpontja a 2019/2020. tanévre:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését
2019. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a
választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ-kártyája,
  • a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a szakértői vélemény,
  • a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos kitöltött és aláírt nyilatkozat, melyet ezen a linken érhet el.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánk bármely beiskolázási körzetből fogad tanulókat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15
napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet
nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú
döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő
a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának hirdetménye az alábbi linken megtekinthető:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/74/25000/Hirdetm%C3%A9ny2019_2020_tan%C3%A9vre.pdf