Iskolánkról


Iskolánk múltja és jelene

1. Az angolkisasszonyok rend alapítása, angolkisasszonyok Magyarországon

Az intézet alapítónője, Ward Mária- aki az angol katolikus egyház véres üldözésének idején, a XVI. század végén született Angliában-, egész életét annak a nagy feladatnak szentelte, hogy az emberekben fölébressze és növelje Isten szeretetét, s őket a keresztény életmódra segítse.

2. A Veszprémi Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézete
Az iskola alapítása

Ranolder János veszprémi püspök lelkében fogant meg a terv, hogy székvárosában és egyházmegyéje más, nagyobb helységében, sőt még Pesten is, a nőnevelésnek otthont teremtsen. Több ezerre tehető azoknak a magyar nőknek a száma, akik ezekben az intézetekben nyertek képzést. Magáévá tette s az apácák elé célul tűzte az angolkisasszonyok rendalapítójának törekvését: a szegényeket szereti, e szeretetben kitartani, velük élni, halni és feltámadni. Úgy munkálkodjanak, hogy komoly munkára és igaz benső lelkiségre neveljék a rájuk bízott leányokat, hogy majd lelke legyenek a családoknak, oszlopa a társadalomnak, értékes tagja egyháznak és államnak. Ezért a vallás forrásából fakadó oktatás, kötelességtudás, engedelmesség, imádság és hitéleti gyakorlatok segítségével hassanak rájuk. Mennyire modern a mai értelemben is a célkitűzés: a női jellem legszebb vonásainak kialakítása: a szülők , egyházi és világi elöljárók, embertársak tisztelete, a maga és embertársai igényeinek, jogainak kiküzdése még áldozatok árán is. Hitben, erőben, erkölcsében tiszta, magyarságában öntudatos leánylelkek kialakítása, hogy családi otthonukban vagy más területen mintaszerűen be tudják tölteni hivatásukat. Tanítsák a magyar gyermeket, de úgy, hogy szívük mindig élő tabernákulum legyen, melyben az Úr Jézus lakozik. Ez a program nemcsak akkor volt modern, de nagyon sok vonatkozásban még a mai világban is helytálló. Veszprémben emlékezetessé tette nevét két apácakolostornak és nevelőintézetének megalapításával.
Ranolder jól látta, hogy igazán eredményes, szilárd alapra épített munkát csak úgy lehet végezni, ha az alapnál kezdi. A vallásos nőnevelés előmozdítását célzó főpásztori tervet csakhamar tett követte.
A szépen gondozott kertben álló főépület ma az Ipari Szakközépiskolának ad helyet. Az angolkisasszonyok temploma (ma Regina Mundi, Világ Királynéja-plébániatemplom) neogót stílusban szintén 1860-ban épült. Kovácsoltacél karzata és egyes szerkezeti elemei a múlt század második felének új anyagokat kereső törekvéseit idézik. Fiatornyos-sisakos tornya, tagolt homlokzata a mai környezetben is városképalkotó elem volt az északi szárnnyal együtt, amely ma a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskolának ad otthont.
Az iskola működése
1860. szeptember 16-án felszentelték a kápolnát és az intézetet.
Szeptember 21-én érkezett meg és vette át az intézet kezelését Pirnstill Terézia főnöknő. Október 3-án kezdődött meg a munka a 4 osztályos elemi leányiskolában.

Fontosabb állomások az intézet életében 1914-ig
• A megkezdett munka szépen haladt az intézetben. Már néhány év múltán úgy emlegették az intézetet, mint a leánynevelés metropolisát. Az első tanévben (1860-1861) 33 külső, és 4 belső növendék járt az iskolába.
• Az osztályok számát hamarosan növelni kellett. Az intézetben sajátos rendi tanítási terv szerint dolgoztak. Nem volt kimondottan elemi iskola: volt egy előkészítő és egy 6-8 osztályos osztálya. Tehát polgári iskolává bővült az intézet, a tanulók legtöbbje befejezte a 6.osztállyal a tanulmányait. Az 1899-1900-as évben már 100 fölé emelkedett a növendékek száma.
• Az elemi iskolák mellett 1891-ben polgári iskolát is állíttatott fel, mégpedig paralel négy osztállyal, hogy külön tanulhassanak az externátus és internátus növendékei.
• Gondoskodott róla, hogy az intézet tagjai megszerezzék a polgári iskolai tanítóságon való képesítést és oklevelet.
• Az új királyi tanfelügyelő a látogatásakor elismerte azokat az eredményeket, amelyeket az intézmény elért, de sajnálkozását fejezte ki, hiszen ez a kiváló intézmény még mindig magán jellegű volt. Ilyen munka megérdemli a nyilvánossági jogot, hogy a bizonyítvány is jogérvényes legyen.
• Soóky Karolina főnöknő örömmel ragadott meg minden alkalmat, mely az intézet fejlődését jelentette, s már a következő évben kialakult a terv, hogy az iskola átszervezésével 4 osztályú elemi és polgári iskolát nyitnak. A tervet báró Hornig Károly püspök is helyeselte, s így mindjárt a kellőleg képesített tanerők képzését is megkezdték. A nyilvánossági jogot 1892. augusztus 6-án 289000 szám alatt kapta meg az iskola.
• Az intézet fejlődése nem állt meg. 1894. szeptember 9-én tanítóképző nyílt meg, mely 16 növendékkel kezdte meg munkáját. Az 1894-ben megnyílt tanítóképző létrejöttében jelentős szerepe volt báró Hornig Károly veszprémi megyéspüspöknek, aki szintén pártfogolta az intézetet. Az intézet, illetve a tanítóképző igazgatója Németh János papneveldei aligazgató volt.
• 1894-ben a megyéspüspök elemi tanítóképző tanfolyamot nyitott az intézetben. 1893-ban képesítőztek először a növendékek.
• 1904. február 2-án az intézet volt növendékei Soóky Karolina 25 éves főnöknői ünnepélyére “Soóky Karolina” alapot hoztak létre melyet egy arra érdemes növendék intézetben tanítására fordítottak (7050 korona gyűlt össze). Ekkor rakták le az új szárny alapkövét a templomhomlokzatából balra az udvari épület folytatásaként két emelet magasságában, stílszerű homlokzattal. Földszintjén tornaterem, első emeletén rajzterem, második emeletén díszterem, hat tanterem, több zongoraszoba és tanári szoba létesült.
A két világháború közötti idő
• A huszadik század gyorsan fejlődő gazdasági életébe mindig több munkaerő kapcsolódott be, s ez szükségessé tette a nők gyakorlati képzését. Veszprémben is érezhetővé vált egy olyan iskola hiánya, mely az általános műveltség mellett az erősen kibontakozó gazdasági élet igényeit is kielégíti. Hosszú előmunkálatok után Dr. Rott Nándor megyéspüspök és Ghimessy Mária főnöknő közreműködésével végre 1918. őszén megnyílt az angolkisasszonyok intézetében a római katolikus nő felső kereskedelmi iskola.(Eng.száma: VKM 101.564.VI.a1918.).
• Az 1938. XII. tc. értelmében a felső kereskedelmi iskola, mint kereskedelmi középiskola dolgozott tovább.
• Az 1941-es iskolaévben változások történtek a tanügyi kormányzásban.
• Az 5264-es rendelettel a leánylíceumot és képzőintézeteket a Katolikus Középiskolai Főhatóság körébe rendelték.
• A m. kor. vallás-és közoktatási miniszternek 55.600/1941. V.sz. rendelete “az 1938: XIII. tc-el létesített líceum tanulmányi és vizsgarendjének átmeneti szabályozásának tárgyában” értelmében a líceummá átszervezett tanítóképző intézetekben az 1941-42-es és 1942-43-as iskolai évben az I-III. osztály, mint líceum, a IV-V.osztály, mint tanítóképző intézet működik.
A második világháború után
• Az 1945 utáni időszak, merőben más szemléletet hozott, alapvetően megváltoztatta a világ politikai helyzetét.
• Az átszervezést azonnal megkezdték, mely egyet jelentett az iskolaszervezetek államosításával.
• 1948-ban az akkori államhatalom lesújtott az iskolákra és a szerzetesekre. Minden iskolát teljes felszerelésével át kellett adni az államnak.
• 1950 nyarán Veszprémben is megszűnt az angolkisasszonyok rendje. Pár nap alatt át kellett adniuk a zárdát is, feloszlatni a közösségüket.
• 1948. augusztusában az Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézete az államosítással megszűnt, neve: I.sz. Általános Iskola lett.
• A testület régi tagjai közül csak a világiak maradtak meg az intézetnél. Az iskola vezetésével Kunvári Editet bízták meg. Február 24-én a megbízott igazgatónőt a cinkotai állami tanítóképző intézethez helyezték át, helyébe pedig Nagy Sándor került az intézet élére.
Az iskola működése az államosítás után
• 1949-50-es tanévtől az általános iskola igazgatója Loránd Imréné volt egészen 1956-ig. Ebben a tanévben: 1956. áprilisában felvette az iskola Szilágyi Erzsébet nevét. Elődeink jó névválasztóknak bizonyultak, hisz Szilágyi Erzsébet hordozta mindazokat a tulajdonságokat, melyeket a fenti nőneveléssel foglalkozó iskola nevelési célként tűzött ki.
• 1957-től 1966-ig a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola igazgatója Rozsnyói Lajos volt. Szigor és fegyelem jellemezte igazgatását. Őt követte Keller Antal, aki maga is angolkisasszony növendék volt. Irányítása alatt az iskola óriási népszerűségre és hírnévre tett szert, mely méltó folytatása volt előd iskolájának.
• 1972-ben alakult meg a néptánccsoport, melynek célja az volt, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg a magyar népi kultúra legfontosabb elemeivel: a néptánccal, népzenével. A néptáncot Kis Jánosné, Joli néni oktatta. Az együttes minden évben sikerrel szerepelt városi megyei, országos bemutatókon. A fennállás ideje alatt kikerült táncosok nagy része felnőtt, nagy hírű együttesekben folytatta tovább a táncot.
• Dr. Kölcsei Mártonné 1989-től 2004-ig igazgatta iskolánkat, jelenleg az iskola igazgatója Halmay György

Jelenünk

2000. augusztus 1-jén az iskolát a Római Katolikus Érsekség átvette, és a református és evangélikus gyerekek vallási nevelését is felvállalva a neve Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola lett. 2005-ben az iskola profilja bővült az alapfokú művészetoktatással (néptánc), így jelenlegi nevünk: Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. 2012-től a művészetoktatás egy telephellyel is bővült, a Báthory István Általános Iskolában.

Iskolánkban 2000-ben kezdődött el egy nagyszabású fejlesztési folyamat, amely a mai napig is tart:
• Megtörtént az alsós tantermek teljes körű felújítása (padlózat, tanulói asztalok és székek cseréje);
• Az épületek teljes körű villamossági felújítása;
• Korszerűsödött a fűtési rendszerünk, a tantermek világítása;
• Minden tanterem rendelkezik szélessávú internet hozzáféréssel;
• Minden évfolyamon biztosított a tanulást segítő eszközök (Televízió, DVD lejátszó, hordozható számítógép, projektorok) használata;
• Iskolánkban megvalósítottuk az akadálymentes közlekedést, liftet is kialakítottunk;
• Szaktantermeink közül kiemelkedik a fizika-kémia terem, mely felszereltsége teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek. Emellett természetismeret-biológia-földrajz és ének szaktanteremmel is rendelkezünk.
• Informatika termünkben 24 db szélessávú internet kapcsolattal rendelkező multimédiás számítógép, projektor, fejlesztő- és oktató cd-k sokasága segíti a korszerű ismeretelsajátítást mind a tanórákon, mind délutáni foglalkozásokon.
• Könyvtárunk korszerűen felszerelt, folyamatos fejlesztés biztosított. Jelenleg több mint 13000 könyv, 100-nál is több multimédiás anyag várja a tanulókat.
• Iskolánkban 8 digitális tábla és a hozzá tartozó laptopok teszi lehetővé az IKT rendszeres alkalmazását a tanórai anyag élményszerű feldolgozásában.
• Rendezvényeink hangosítása, fotó- és videó rögzítése korszerű technikával történik, melyek így alkalmasak archiválásra, szerkesztésre.
• Az iskolaújságot diákjaink szívesen szerkesztik, további feladatunk a teljes körű ingyenes terjesztés.
• Ökoiskolai feladataink közé tartozik az iskola külső és belső terének környezetbarát esztétikus fejlesztése.