Közzététel

A felvétel és az átvétel helyi szabályai

Az iskolában a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
Intézményünkbe túlnyomórészt katolikus vallású gyermekek járnak, de az ökumené jegyében szeretettel fogadjuk a más felekezetű keresztény gyermekeket is. Tanulóink számára saját felekezetű hittan órát biztosítunk. Várjuk a nem keresztény családok (meg nem keresztelt) gyermekeit is, ha azok azonosulni tudnak a keresztény erkölcsi, nevelési elveinkkel.

Felvételi rend

Az iskola nincs kötelezve körzeti beiskolázásra. A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi.
Az iskolába való felvétel legfontosabb szempontjai:

 • Iskolaérettség,
 • Egyházközséghez tartozás,
 • Idősebb testvér már az iskola tanulója,
 • A szülő nyilatkozata (szóban vagy írásban) az együttműködésre a vallásos nevelésben.

A felvételről az intézmény vezetője dönt. A beiratkozás március 1-je és április 30-a között történik a kormányhivatal által közzétett időpontban.

Az átvétel feltételei

A tanuló átvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök/nevelőtestület véleményének ismeretében dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételét, hitéletét mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak.

A felvétel, átvétel elutasításának rendje

A felvétel, illetve átvétel elutasításáról az igazgató írásban értesíti a diákot, a gondviselőt. A felvételről szóló elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani – az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: évfolyamonként 2-3

A házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái

A tanulók írásbeli beszámoltatásának háromféle formáját használjuk:

 1. házi feladat
 2. felelet értékű írásbeli dolgozat
 3. témazáró dolgozat

A pedagógiai munkánk során hangsúlyt kell fektetnünk az írásbeliség és szóbeliség helyes arányára.

Házi feladat:

 • A házi feladat szolgálja a tanévben megtanultak begyakorlását (pl. matematika, nyelvek).
 • Gyűjtőmunka
 • A tanórára történő felkészülés, a tanultak kiegészítésére szolgáló házi feladat

A házi feladat mennyiségénél figyelembe kell venni az egyenletes terhelés elvét, megadva a tanuló pihenésének lehetőségét.

Felelet értékű írásbeli dolgozat:
Dolgozat lehet egész órán, ill. annak egy részén kidolgozott írásbeli munka. Az írásbeli munka lehet:

 • információs jellegű,
 • a téma egy részét lezáró jellegű,
 • felelet jellegű.

Témazáró dolgozat:

 • A tananyag egy egységét, témáját lezáró dolgozat írásának idejét a nevelő előre közli a diákokkal.
 • Naponta 2 témazárónál több nem íratható. Egyeztetés esetén előnyt élvez az alacsonyabb óraszámú tantárgy a magasabb óraszámú tantárggyal szemben.
 • A témazáró dolgozatot 2 héten belül ki kell javítani, az érdemjegyeket értékeléssel egybekötve a tanulóval, ill, ellenőrző útján a szülővel közölni kell.

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli
feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A tanóra szervezésénél, a felkészülésnél a legfontosabb szempont a tananyag órai feldolgozása, ill. az erre épülő tanórán kívüli felkészülés helyes arányának meghatározása. A tanórát úgy kell szervezni, hogy az otthoni tanulás csak az órán elhangzottak elmélyítését szolgálják.
Az általános iskolában tananyag teljesen önálló feldolgozására lehetőleg ne kerüljön sor.
A délelőtti tanórák során adott házi feladatok – melyek tartalmazzák az írásbeli és a szóbeli feladatokat egyaránt – időkerete nem haladhatja meg egy átlagos képességű tanulónál a napközis tanóra időtartamát (másfél – két óra).
Felső tagozatban tantárgyanként átlagosan fél vagy maximum háromnegyed órát célszerű szánni a felkészülésre. Ez az időkeret a szóbeli és írásbeli feladatok megoldására együttesen értendő.
A napköziben ill., az esetlegesen szerveződő tanulószobai foglalkozásokon kötelező minden tanuló írásbeli munkáját ellenőrizni, az esetleges hibák kijavítását elvégezni.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 2016/2017

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2016/2017

Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik – kilencedik évfolyamon elért eredményei

A kilencedik évfolyam eredményeit nem minden középiskola küldi meg, ezért nem tudjuk megjeleníteni.

Továbbtanulási eredmények

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanulók létszáma az egyes osztályokban. 2016/2017

Nyitva tartás rendje

A napi tanítás 8 órakor kezdődik, kötelező tanítási óra 8 óra előtt csak rendkívüli esetben kezdődhet, az érintett tanulók szüleinek egyhangú beleegyezésével, valamint az igazgató engedélyével.
A tanulók a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel érkezzenek meg az iskolába. A korábban érkező tanulók részére 7:30 órától nevelői ügyeletet tartunk. A 7:30 óra előtt érkező tanulók a földszinti folyosón gyülekeznek pedagógiai asszisztens felügyelete mellett.
A délutáni foglalkozások 16 óráig tartanak. A néptánc művészetoktatás órái is a 16 óráig tartó foglalkozások között szerepelnek.
Szükség esetén 17 óráig felügyeletet biztosítunk diákjaiknak.
A hivatali idő reggel 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 13:30-ig tart, a tanítási szünetekben is.

Országos mérés-értékelés eredményei