Közzétételi lista

1. a felvétel és az átvétel helyi szabályai
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait
6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
7. a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye
11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
12. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
14. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
15. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista tartalmazza még:

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
c) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát,
d) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt,
e) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket,
f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,
g) a helyi kulturális életben történő szerepvállalást,
h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát.