Közzétételi lista

1. a felvétel és az átvétel helyi szabályai
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait
>  6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
7. a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye
11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
> 12. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
14. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
15. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

Alapfokú Művészeti Iskola

Közzététel 2020-2021. tanév

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján
3. Az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma az első minősítés évéhez viszonyítva
4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
5. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
6. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
8. Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma